Arhiva Evenimente: Lansare carte

12.03.2020 – Dr. Miriam Link – Dogma Hristologică în universul triadei iconice și iconografice compoziționale al Praznicelor Împărătești – cu precădere în MO

„Sfintele icoane sunt expresia vizuală a învăţăturii despre Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi îndumnezeirea întregii naturi umane prin Jertfa şi Învierea Sa. Ea ne este semnalată prin Schimbarea la faţă a Domnului, despre care Sfinţii Evanghelişti ne spun: «Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina». (Matei 17, 2; Marcu 9, 1-8; Luca 9, 27-36). Pe Tabor Domnul nostru Iisus Hristos nu li S-a mai arătat ucenicilor sub chip de rob, ci în chip de Dumnezeu. Părinţii au arătat că Mântuitorul Iisus Hristos, schimbându-Se la faţă, a arătat ucenicilor acea înălţime dumnezeiască spre care sunt chemaţi toţi oamenii în Biserică.

După Schimbarea la faţă, cei trei Apostoli, Petru, Ioan şi Iacov, care au văzut pe Învăţătorul lor pentru câteva clipe în lumina strălucitoare, alături de Moise şi Ilie, Îl văd după acest eveniment singur înaintea lor. Biserica va mărturisi că acest chip omenesc al Mântuitorului conţine şi circumscrie toată taina iconomiei dumnezeieşti, chipul Domnului Hristos devenind «propriul Său simbol», cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Această minune adevereşte clar că icoana înlătură orice simbolism, instituind realitatea imediată şi veşnică a Persoanei divino-umane a Mântuitorului Hristos. Prin urmare, Domnul Hristos, transfigurându-Se înaintea ucenicilor, a arătat că prin icoană nu contemplăm doar chipul Lui, ci şi slava Lui dumnezeiască şi veşnică. Tocmai de aceea, când ne închinăm Sfintelor icoane, noi vedem, graţie limbajului simbolic al icoanei, lumina dumnezeiescului Său adevăr. Cu alte cuvinte, lumina Schimbării la faţă de pe Muntele Tabor reprezintă cu adevărat slava veacului ce va să vină, fiind definitorie pentru experienţa harului în trup de către credincioşii îndumnezeiţi. Aşadar, icoana prezintă chipul slăvit şi veşnic al omului sfânt, indicând totodată şi participarea lui la viaţa divină în Duhul Sfânt.” 

†  I.P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Mitropolitul Olteniei

26.10.2017 – O noua aparitie editoriala: Î.P.S Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul

În lucrarea „Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul”, al patrulea volum de hristologie, Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, prezintă adevărul dogmatic despre eshatologia şi parusia ortodoxă, constatând că „în Fiul lui Dumnezeu înomenit infinitatea de viaţă şi de iubire divină a cuprins integral firea umană, biruind în ea puterea morţii, prin moartea şi Invierea Sa. Dându-ne şi nouă această biruinţă, Mântuitorul ne-a arătat că cel ce crede în El nu e singur, nici aici şi nici în veacul ce va să fie. Astfel, atunci când sufletul omului credincios se va despărţi de trup, el se va prezenta cu nădejde înaintea Dreptului Judecător ca să dea un răspuns bun la înfricoşata judecată de felul cum a conlucrat cu harul Duhului Sfânt. Este adevărat că la această judecată a sufletului se vor prezenta şi demonii care-i vor aduce în faţă faptele rele, dar şi îngerii vor veni prezentându-i faptele lui bune. Primii, cunoscuţi sub numele de vameşii văzduhului, sunt vrăjmaşii creatori de confuzii şi de învinuiri ireale şi dezordonate. Ei sunt acceptaţi la judecată nu pentru a judeca pe om, ci pentru ca judecata să fie pe deplin dreaptă. Deci, dacă duhurile rele exagerează greşelile făcute de om, încercând să-i ducă sufletul în iad, îngerii buni cer milostivirea Mântuitorului Hristos, evidenţiind faptele lui bune. Desigur, «nici îngerii şi nici diavolii nu dau, prin această scormonire a faptelor, un verdict sufletului omului, ci doar pun în faţa conştiinţei starea exactă a sufletului, pe care singur Mântuitorul Hristos îl judecă»”. Cartea de o deosebită ţinută grafică este însoţită de o plasă care se va oferi cadou la achiziţionarea fiecărui exemplar. ISBN: 978-606-731-014-6. 

Preţ: 200 lei

 

 

 

02.03.2017 – O nouă carte de teologie publicată la Editura „Mitropolia Olteniei”: „Apologetica Ortodoxă – mărturisire şi apostolat”

„Una dintre preocupările de bază în viața și activitatea Bisericii a fost mărturisirea sau apărarea adevărurilor de credință de-a lungul veacurilor, a valorilor morale și de cult, a tradițiilor și realităților perene de viață și învățătură creștină. Avându-L ca apărător și apologet pe Însuși Mântuitorul Hristos, Biserica făgăduiește lumii cea mai mare bogăție de daruri: viața de veci și Împărăția Ceurilor. Despre aceste lucruri și despre multe altele mărturisește și lucrarea Pr. lect. univ. dr. Ioniță Apostolache, care se adresează nu doar studenților, ci oricui dorește să cunoască și să se împărtășească din preaplinul vieții în Hristos.” Pr. Conf. Dr. Adrian Boldișor 


10.10.2016 – Sebastian P. Brock, Părinţii şi Scriitorii Sirieni de Ieri şi de Azi, traducere din limba engleză de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache şi de Prof. Hermina Maria Apostolache, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 325p.

Ultima carte publicată la Editura „Mitropolia Olteniei” este semnată de cercetătorul britanic Sebastian P. Brock. Lucrarea, cu titlul „Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi”, a fost tradusă în limba română de arhid. Ioniţă Apostolache şi de prof. Hermina Maria Apostolache, aducând pentru prima oară în atenţia cititorilor din România o „scurtă sinteză a literaturii siriace” a marelui siriacist de la Oxford.

„Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi” reprezintă un frumos dar pe care Facultatea de Teologie din Craiova l-a adus în întâmpinarea profesorului Sebastian Brock, în contextul vizitei pe care a făcut-o în Cetatea Băniei, în perioada 7-10 octombrie 2016. Domnia sa a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii craiovene chiar de ziua Sfinţilor Serghie şi Vah la data de 7 octombrie. Momentul s-a dovedit a fi unul cât se poate de potrivit, ţinând cont de bogata reputaţie teologică de care se bucură profesorul englez. Astfel, cu binecuvântarea şi la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, un tânăr profesor al Facultăţii de Teologie craiovene, alături de soţia sa, au demarat un proiect îndrăzneţ, adus la bun sfârşit. Traducerea este cât se poate de fidelă formei iniţiale. Este vorba de prima ediţie a textului englezesc, publicat de prof. S. Brock la „St. Ephrem Ecumenical Research Institute” (SEERI), din India, Kottayam, 1997: „A Brief Outline of Syriac Literature”. Ce-i drept, titlul românesc este o adaptare, generată de traducători, cu acordul deplin al autorului. Cartea însumează 300 de pagini, la care se adaugă un bogat studiu introductiv semnat de IPS Părinte Irineu, intitulat „Teologia siriacă – o sinteză între dogmă, simbol şi taină”.

Nu în cele din urmă, mulţumiri se aduc părintelui dr. Jacob Thekeparampil, directorul SEERI, „pentru permisiunea de a traduce această lucrare din limba engleză, după prima ediţie apărută sub egida institutului pe care îl coordonează”, şi pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău, de la Facultatea de Teologie din Craiova, pentru corectura lucrării.

Lansarea cărţii a avut loc luni, 10 octombrie 2016, în prezenţa profesorului Sebastian Brock, în Aula „Nestor Vornicescu” a Centrului de Restaurare şi Vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.

Tot atunci a avut loc şi conferinţa „Importanţa tradiţiei şi teologiei siriace în contextul actual”, prezentată de profesorul englez. Pr. conf. univ. dr. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei” 

 

                                                                                                            Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

 

14.07.2013 – O nouă carte semnată de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei: „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“

De curând a văzut lumina tiparului o nouă carte semnată de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Lucrarea cu titlul „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“ este publicată la Editura Mitropolia Olteniei şi însumează 934 de pagini.

Realizată în condiţii grafice de excepţie şi cu o abordare academică pe măsură, lucrarea „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“ se încadrează în sfera actuală a preocupărilor dogmatice din teologia românească. În fapt o completare a volumului de hristologie apărut în anul 2010 la aceeaşi editură, „Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi, şi în veac“, cartea IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa scoate la lumină frumuseţea învăţăturii de credinţă din perspectivă eshatologică. Conţinutul ei descoperă cu succes dimensiunea tainică a experienţelor duhovniceşti, izvorâtă din permanenta dorinţă a raportării personale la Hristos. Elementele de conţinut sunt aşezate laolaltă printr-o precisă evaluare scripturistică, sunt confirmate prin invocarea şi raportarea permanentă la teologia patristică şi nu în cele din urmă transpuse în actualitate prin trimiteri şi analize pertinente asupra poziţiei celor mai de seamă teologi contemporani.

„Convingerea că Logosul Tatălui este viaţa lumii“

Din neobositele căutări prin tainicele unghere ale dogmei, IPS Părinte Mitropolit vine şi întăreşte convingerea că cea mai mare Taină a existenţei noastre este unirea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu Înomenit, Care „este o Persoană reală, indiscutabil istorică şi incontestabil tainică. În El realitatea cea mai evidentă se uneşte cu taina cea mai profundă“ (p. 17). Mai mult, autorul arată că în iubirea cu care Fiul lui Dumnezeu a îmbrăţişat lumea sunt cuprinse toate veacurile, căci în ea „cele nearătate şi ascunse ale lui Dumnezeu se descoperă (cf. Ps. 50, 4) şi cele ale omului, pe care numai Cuvântul Creator le cunoaşte, se pun în evidenţă şi se unesc în Dumnezeu-Omul“. Această întrepătrundere de taine (Taina lui Dumnezeu şi taina existenţei noastre) constituie elementul-cheie al iconomiei dumnezeieşti, plin de iubire şi grijă părintească, prin care Fiul lui Dumnezeu îl ridică pe om „pe treapta cea mai înaltă de îndumnezeire deplină, prin jertfa de pe Cruce, moartea, Învierea, Înălţarea şi şederea de-a dreapta Tatălui“.

Preocupările dogmatice ale autorului nu sunt nicidecum lipsite de aplicabilitate, ci se raportează permanent la viaţa şi misiunea Bisericii, Trupul Tainic al Mântuitorului Hristos, corabia şi scăparea noastră până la sfârşitul veacurilor. „Având în vedere toate acestea“ – notează autorul – „am considerat că, astăzi, preotul şi credinciosul ortodox au nevoie de formare morală şi spirituală în spiritul credinţei Mântuitorului Hristos şi în lucrarea Lui mântuitoare. Fără o înţelegere concretă a învăţăturii Domnului şi fără o convertire personală, într-o societate desacralizată care pune creştinismul pe acelaşi plan cu mitologia şi mentalităţile populare, misiunea creştină nu poate să se apere şi să se afirme în lume. Deci, în această societate fragilă şi nedefinită, apostolii Bisericii Mântuitorului Hristos au obligaţia să pună mai presus de orice convingerea că Logosul Tatălui este viaţa lumii, adevărul absolut de credinţă, iubirea şi bucuria fără margini care cheamă pe toţi oamenii în comuniune intimă cu Dumnezeu. În acest context, Întruparea, Răstignirea şi Învierea Domnului Hristos sunt arătate lumii ca realităţi fundamentale de credinţă şi iubire care trebuie prezentate şi explicate celor din şcoli, universităţi, spitale şi închisori, sau altor categorii de oameni curioşi sau indiferenţi“ (pp. 37-38).

Opt teme hristologice evaluate dogmatic

Din perspectiva conţinutului, lucrarea „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“ cuprinde o introducere, opt capitole mari, dispuse la rândul lor pe subcapitole şi concluzii generale. Titlul fiecărui capitol transmite sugestiv mesajul teologic pe care autorul îl analizează mai apoi în conţinut. În felul acesta, fiecare temă doctrinară este anunţată dintru început, urmărindu-se astfel un crescendo fundamentat pe lucrarea mântuitoare a Mântuitorului Hristos în lume (I. Fiul Tatălui, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, II. Chenoza Fiului lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului, III. „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Dumnezeu adevărat şi om adevărat“, IV. Mântuitorul Hristos, ca ipostas purtător al umanităţii noastre, ne învaţă, Se jertfeşte şi împărăţeşte veşnic întru moştenirea Sa) şi finalizat în dimensiunea eshatologică a unirii noastre cu El (V. Fiul lui Dumnezeu înomenit, Împăratul veacurilor în taina Învierii Sale din morţi şi a îndumnezeirii omului, VI. Prin Cruce şi Înviere spre Împărăţia cerurilor, VII. Înălţarea Domnului la ceruri ca finalitate a iconomiei Logosului înomenit). Ultimul capitol al lucrării se raportează la „Gândirea hristologică a unor teologi contemporani“. Sunt evocate aici nume sonore ale teologiei ortodoxe şi nu numai: Panayotis Nellas, Oliviér Clément, John Meyendorff, Paul Evdokimov, Vladimir Lossky şi nu în cele din urmă părintele profesor Dumitru Stăniloae, căruia autorul îi conferă în loc aparte în lucrarea sa.

Un dar pentru teologia românească

Aşezate într-o abordare concisă şi clară, ideile doctrinare prezentate de-a lungul cărţii împlinesc în final convingerea unitară că „Fiul lui Dumnezeu înomenit, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat, este centrul vieţii noastre spre care se îndreaptă toată creaţia văzută şi nevăzută. Înomenirea Lui, din iubire negrăită pentru noi, creaturile Sale, ne-a adus lumina cunoştinţei celei adevărate despre Dumnezeu şi despre menirea noastră în actul creaţiei Sale, ca unora care, din cauza păcatului, eram «în latura şi în umbra morţii»… Fără îndoială Taina Întrupării ne-a desluşit enigma lumii, a omului, a vieţii, a morţii, a mântuirii, a sfinţeniei, a sfârşitului lumii, într-un cuvânt, a întregii creaţii“ (p. 903).

În concluzie, lucrarea de faţă se recomandă ca un veritabil tratat de teologie dogmatică, atât de necesar în planul cercetării actuale, cât şi în formarea şi întărirea duhovnicească a iubitorilor lui Hristos. În acelaşi timp, ea întregeşte generosul ansamblu de alcătuiri teologice, aşezate sub semnătura IPS Părinte Mitropolit Irineu, decanul Facultăţii de Teologie din Craiova.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

09.04.2014 – „Constantin Brâncoveanu – Documente din colecţiile Bibliotecii Academiei Române“

Sala „Th. Pallady“ a Bibliotecii Academiei Române a găzduit deschiderea expoziţiei „Constantin Brâncoveanu – Documente din colecţiile Bibliotecii Academiei Române“, prilej cu care s-a lansat şi un album de documente istorice purtând acelaşi titlu. Expoziţia a fost vernisată în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, şi a membrilor Academiei Române, informează ziarullumina.ro.

Albumul „Constantin Brâncoveanu – Documente din colecţiile Bibliotecii Academiei Române“ este rodul unei colaborări între Biblioteca Academiei Române şi Mitropolia Olteniei. Cuvântul-înainte al volumului este semnat de acad. Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române, prefaţa a fost alcătuită de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, iar introducerea poartă semnătura acad. Răzvan Theodorescu. Gabriela Dumitrescu, şef Serviciu Manuscrise – Carte rară în cadrul Bibliotecii Academiei Române, prezintă documentele expuse publicului şi facsimilate în acest album: acte de cancelarie, scrisori domneşti, dar şi diplome ce dovedesc prestigiul european de care se bucura domnitorul Constantin Brâncoveanu.

Cu prilejul lansării albumului, IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei şi membru de onoare al Academiei Române, şi-a exprimat bucuria că „acest mare voievod şi sfânt al nostru, persoană de aleasă cultură şi evlavie creştină, care şi-a dat viaţa pentru credinţa noastră ortodoxă şi pentru poporul român, este astfel cinstit în Biserică şi în Academia Română“.

„Paradigma creştină a unei Europe unite“

Timp de două zile, teologi, cercetători, istorici şi oameni de carte din ţară şi de peste hotare s-au întrunit la Mănăstirea Tismana pentru a discuta despre „Dimensiunea istorică şi religioasă a domniei Sfântului Constantin cel Mare şi receptarea ei în actualitate“. Sub genericul „Paradigma creştină a unei Europe unite“, evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

 În zilele de miercuri şi joi, 29-30 mai, Lavra Sfântului Nicodim din Tismana a găzduit o serie de activităţi de nivel academic, dedicate evaluării ştiinţifice a perioadei constantiniene, în contextul unui simpozion internaţional dedicat „Paradigmei creştine a unei Europe unite“. Activitatea a fost organizată de Facultatea de Teologie din Craiova, în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei şi Consiliul Judeţean Gorj. 

Sfinţii Împăraţi, „roditori de fapte bune cu rădăcini în patria noastră“

Evenimentul a debutat miercuri, 29 mai, în sala de şedinţe a arhondaricului Mănăstirii Tismana, prin cuvântul de binecuvântare al IPS Părinte Irineu. De faţă au fost prezenţi şi Preasfinţiţii Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, pr. acad. univ. dr. Mircea Păcurariu, Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, precum şi numeroşi profesori de teologie, preoţi şi cercetători din ţară şi de peste hotare, în total 30 la număr. Cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a ţinut să sublinieze necesitatea abordării unei problematici contextuale, legată de viaţa şi realizările celor doi mari sfinţi ai Ortodoxiei. „Este o deosebită bucurie pentru noi întrucât aici, în Lavra Sfântului Nicodim, realizăm acest simpozion dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pe care l-am aşezat sub genericul «Paradigma creştină a unei Europe unite». Sfinţii Împăraţi reprezintă pentru noi foarte mult, atât  din punctul de vedere al credinţei creştine în general, cât şi pentru noi, românii, în special. Ei sunt aceia care au dat libertate creştinilor şi nu numai, fiind roditori de multe fapte bune, suficiente ca sfânta Biserică să-i aşeze la loc de cinste. Pentru noi, românii, Sfinţii Împăraţi au rădăcini foarte aproape de patria noastră. De aceea, credem că atât prin activitatea socială, cât şi din punctul de vedere al evlaviei ce-i caracteriza, Sfinţii Împăraţi au fost şi vor rămâne la loc de cinste în sfânta noastră Biserică“, a spus IPS Părinte. 

Două lucrări inedite de muzică bizantină la Editura „Mitropolia Olteniei“

Tot miercuri, înaintea sesiunii de prelegeri, Editura „Mitropolia Olteniei“ a lansat cele mai noi apariţii ale sale, două stickuri muzicale, unul dintre ele în formă de amforă, cuprinzând fragmente din slujba Sfinţilor Împăraţi, şi cel de-al doilea, dedicat Sfintei Muceniţe Tatiana diaconiţa, în interpretarea membrilor grupului psaltic al Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ din Craiova. Moderatorul acestei intervenţii a fost pr. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei“. După prezentare, psalţii craioveni au interpretat un buchet de cântări, imprimate pe aceste discuri.

Conferenţiari de marcă

Sesiunea comunicărilor a fost deschisă de PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, care a vorbit despre Sfânta Cruce şi rolul ei în viaţa credincioşilor de ieri şi de azi. PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a dezvoltat tema „Omul între libertate şi dragoste, ca daruri ale lui Dumnezeu“. Prima sesiune a fost moderată de pr. prof. acad. dr. Mircea Păcurariu, iar în cea de a doua parte a zilei au mai vorbit prof. univ. dr. Eugen Onicov şi pr. lect. univ. dr. Viaceslav Ciorbă, de la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, pr. lect. univ. dr. Radu Tascovici, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Piteşti, pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu – Facultatea de Teologie din Craiova, prof. univ. dr. Gheorghe Dănişor – cadru didactic la Facultatea de Drept din Craiova, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea – Facultatea de Istorie din Craiova, pr. prof. univ. Constantin Pătuleanu – Facultatea de Teologie din Craiova, cercetătorul Toma Rădulescu, pr. lect. univ. dr. Gabriel Gârdan – Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca etc.

Toate comunicările prezentate vor fi aşezate într-un volum, tradus într-o limbă de circulaţie internaţională şi publicat la Editura „Mitropolia Olteniei“. 

Săptămâna viitoare activităţile cultural-academice vor continua în Mitropolia Olteniei prin Simpozionul naţional „Severin – pagini de istorie şi spiritualitate“, organizat la Turnu Severin, cu binecuvântarea PS Nicodim.

 Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

Bucurii duhovniceşti la Râmnic

Sub patronajul Sfântului Calinic de la Cernica şi al Sfinţilor Serghie şi Vah, ocrotitorii Olteniei, Editura „Mitropolia Olteniei“ a lansat luni, 7 octombrie, la Biblioteca Judeţeană din Râmnicu Vâlcea, cea mai recentă lucrare, intitulată generic „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea şi dăruirea Olteniei“. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, şi a Preasfinţitului Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Ziua de prăznuire a Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, ocrotitorii Catedralei mitropolitane „Sfântul Dimitrie“ din Craiova, şi totodată sorocul de 226 de ani de la venirea în patria pământească a Sfântului Calinic de la Cernica au fost marcate de două evenimente de înaltă trăire pentru credincioşii din Mitropolia Olteniei.

 

Periplul duhovnicesc a început de la primele ore ale dimineţii la Catedrala mitropolitană din Cetatea Băniei. Aici, IPS Mitropolit Irineu, înconjurat de soborul părinţilor profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova, a săvârşit Sfânta Liturghie, la deschiderea oficială a cursurilor universitare. Evenimentul a fost însoţit de pomenirea ctitorilor cinstitului lăcaş şi a celor care au ostenit la catedră, adormiţi în Domnul. La finalul slujbei, IPS Irineu a rostit cuvânt de învăţătură, evocând modelul de viaţă şi credinţă reprezentat peste secole de Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah. „Sfinţii Serghie şi Vah au propovăduit credinţa creştin-ortodoxă în vremea persecuţiilor, fără a se teme de moarte şi schingiuire. Cu nădejdea că trupurile şi sufletele lor vor fi preamărite în Împărăţia cerurilor, ei au primit cu bucurie jertfa mucenicească, ajungând nemuritori în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin cinstirea pe care le-o dăm, noi aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate. Totodată, ne aducem aminte că tot în această zi, de 7 octombrie, în anul 1787, se năştea un alt mare ocrotitor al plaiurilor olteneşti, Sfântul Ierarh Calinic. Cu asemenea părinţi, rugători înaintea lui Dumnezeu şi sfinţi ocrotitori, nu putem decât să nădăjduim că vom ajunge şi noi, prin credinţă şi fapta cea bună, la înălţimea iubirii frăţeşti, a iubirii creştine propovăduită nouă de Mântuitorul Iisus Hristos“, a spus Mitropolitul Olteniei.

După slujbă, profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie din Craiova s-au deplasat spre Centrul de restaurare şi vizualizare, din strada Brestei nr. 24, pentru a participa la festivităţile de deschidere a noului an universitar. Evenimentul a avut loc în sala de festivităţi a instituţiei.

O nouă lucrare sub egida Editurii „Mitropolia Olteniei“

În cea de a doua parte a zilei, evenimentele festive s-au mutat la Râmnicu Vâlcea. Invitaţia a venit de data aceasta din partea Editurii „Mitropolia Olteniei“, care şi-a lansat cea mai recentă lucrare: „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea şi dăruirea Olteniei“. Încadrat de atmosfera culturală oferită de sala de festivităţi a Bibliotecii Judeţene „Sfântul Antim Ivireanul“, evenimentul a reunit peste o sută de râmniceni, preoţi, monahi şi monahii şi numeroşi credincioşi din toate părţile arhiepiscopiei.

În cadrul întâlnirii cei doi arhierei olteni au vorbit despre viaţa, activitatea şi minunile Sfântului Ierarh Calinic, Episcopul Râmnicului Noul Severin, Ocrotitorul Olteniei. Prezentarea generală a lucrării „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea şi dăruirea Olteniei“ a fost făcută de către pr. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropoliei Olteniei“. Pe întreg parcursul întâlnirii, pr. Marius Resceanu a comentat principalele coordonate ale filmului închinat Sfântului Calinic, introducând invitaţii în atmosfera propice discuţiei.

„Toate acestea s-au făcut din ajutorul Sfântului Calinic“

 

Valoarea şi importanţa lucrării au fost cântărite de IPS Părinte Irineu şi de PS Părinte Emilian Lovişteanul, care au apreciat în special calitatea grafică a expunerii, precum şi ancadramentul cu totul special al elaborării generale. „Ori de câte ori ne aducem aminte de Sfântul Ierarh Calinic, simţim prezenţa lui. Prin ceea ce a realizat editura noastră cu o mare bucurie şi în acelaşi timp cu un devotament impresionant, gândind întru totul această lucrare, a arătat că a face ceva se raportează mai întâi la suflet. Toţi cei care s-au ostenit la împlinirea acestui lucru, în frunte cu maica Miriam, au fost ocrotiţi şi întăriţi de Sfântul Ierarh Calinic, el fiind acela care ne-a dat posibilitatea să ducem totul până la capăt. Toate acestea s-au făcut din ajutorul sfântului şi noi am considerat o mare binecuvântare că el, după 162 de ani, a venit din nou în Oltenia pe care a păstorit-o şi de care s-a îngrijit. Ceea ce s-a făcut aici este numai o mică parte a operei sale, aceasta fiind cu mult mai mare şi mai bogată“, a spus IPS Părinte.

La rândul său, PS Părinte Emilian a ţinut să sublinieze continuitatea de slujire arhierească, existentă peste veacuri în pământul Olteniei. „Ne bucurăm că anul acesta se împlinesc 200 de ani de la hirotonia Sfântului Calinic întru preot, în anul 1813 fiind hirotonit ieromonah la Cernica. Iată că această lucrare vine să întregească bucuria noastră duhovnicească pentru că noi iubim sfinţii şi îndeosebi sfinţii români şi locurile unde au trăit. IPS Părinte Mitropolit ne-a făcut o bucurie aducând anul trecut în eparhia noastră moaştele Sfântului Ierarh Calinic. El a lăsat în Biserica Olteniei o mulţime de minuni şi fapte vrednice de amintire pe care le avem astăzi ca mărturie despre viaţa şi activitatea sa. Aşa se face că Sfântul Calinic, chiar dacă s-a mutat la ceruri, este prezent printre noi. În această frumoasă lucrare se vede că lucrează prin noi şi face minuni în mijlocul nostru“. Totodată, PS Părinte Emilian l-a felicitat pe IPS Părinte Irineu pentru împlinirea a 22 de ani de arhierie, fiind hirotonit ca Episcop-vicar de Râmnic la data de 6 octombrie 1991.

Tipărită la Editura Mitropoliei Olteniei, apariţia editorială a fost realizată de un colectiv redacţional din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu. Elementele ce întregesc această carte sunt documente şi scrieri raportate la viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic, alături de un film pe suport electronic, sub formă de memory-stick, oglindind trecutul şi prezentul Sfântului Ierarh în viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii din Oltenia.

 

Zilele turismului gorjean

Judeţul Gorj a devenit pentru două săptămâni centrul turistic al Olteniei. În acest context, până pe data de 15 septembrie, credincioşii din această parte a Olteniei vor avea parte de alese manifestări religioase şi culturale.

Aşezate sub egida „Zilele turismului gorjean“, primele săptămâni ale acestui început de toamnă (6-15 septembrie) constituie, fără îndoială, prim-planul activităţilor cultural-spirituale din Mitropolia Olteniei. Beneficiind de o întreagă desfăşurare de forţe, evenimentele s-au succedat într-o deplină armonie, aducând în atenţia credincioşilor gorjeni valorile perene ale istoriei şi spiritualităţii autentic olteneşti.

O reevaluare a identităţii naţionale

Întregul program a debutat vineri, 6 septembrie, la Centrul de agrement „Insuliţa Jiului“ din municipiul Târgu Jiu, şi s-a bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Conferinţa festivă, închinată „Zilelor turismului gorjean“, a fost deschisă prin lansarea albumului „Gorj. România. Acasă la Brâncuşi“. Amfitrionul întâlnirii, Ion Călinoiu, preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, a făcut o scurtă prezentare a programului de activităţi, enumerând principalele obiective şi scopul urmărit pe fiecare zi în parte. Au urmat luările de cuvânt. În discursul său, Mitropolitul Olteniei a subliniat necesitatea unei redescoperiri a identităţii naţionale, identificate cu locul unde oamenii îşi duc existenţa cotidiană. În acest context, IPS Părinte a vorbit despre inepuizabila resursă de spiritualitate a judeţului Gorj, alimentată de efervescenţa unei credinţe ortodoxe multiseculare a credincioşilor. Mitropolitul Olteniei a adus ca exemplu în acest sens bogata tradiţie a bisericilor de lemn, foarte numeroase în această parte a Olteniei.

Pe lângă lucrările simpozionului internaţional „Necesităţi, oportunităţi şi conexiuni turistice“, invitaţii au putut admira exponatele meşterilor populari şi produsele cu caracter turistic, aduse din mai multe părţi ale Olteniei. Între acestea, un loc cu totul aparte l-a avut miniexpoziţia de carte, stickuri muzicale şi icoane, organizată de angajaţii Editurii „Mitropolia Olteniei“, coordonaţi de pr. Adrian Boldişor, directorul instituţiei.

La eveniment au luat parte numeroşi demnitari, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor de stat şi locale.

 

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

 

Proiect universitar sub genericul „Studia Theologica“

În urmă cu patru ani, o echipă de profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova a iniţiat, sub coordonarea şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, un frumos proiect de cercetare, intitulat generic „Studia Theologica“. Sub acest blazon au prins viaţă şi s-au materializat valoroase idei şi experienţe teologice, structurate tematic şi apoi publicate la Editura „Mitropolia Olteniei“ din Cetatea Băniei.

Aşezate într-o formă grafică cu totul aparte, fiecare din cele trei volume („Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul“, „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama“ şi „Teologie şi filosofie în opera Sfântului Dionisie Areopagitul“) se bucură de propria personalitate teologică şi cromatică, fiind rodul unor simpozioane naţionale şi internaţionale, găzduite de Facultatea de Teologie din Craiova şi Mănăstirea Tismana.

Teologia Sfântului Maxim, în deschidere

Primul volum, „Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul“, a văzut lumina tiparului în anul 2009 la amintita editură, sub coordonarea pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu. În cele 235 de pagini pot fi întâlnite nume sonore din domeniul teologiei naţionale şi internaţionale, cum ar fi: IPS Irineu Popa, Karl Christian Felmy, pr. Nicholas Loudovikos, ierom. Vasile Bîrzu, pr. prof. univ. dr. Ion Popescu, diac. Gavril Trifa, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, pr. conf. dr. Gheorghe Zamfir, pr. asist. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan şi lect. univ. dr. Ana Ocoleanu. Studiile publicate se găsesc aranjate pe patru secţiuni tematice, după cum urmează: Christologia, Mistagogia, Ethica şi Philosophia.

Apariţia acestei valoroase lucrări a fost prefaţată de lucrările simpozionului internaţional „Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul“, organizat la Craiova, în perioada 16-19 octombrie 2008. Evenimentul a fost unul cu totul aparte, marcând începutul seriei „Studia Theologica“ în Arhiepiscopia Craiovei. Importanţa acestui eveniment teologic se regăseşte, fără îndoială, în subiectul ales spre analiză, fiind astfel vorba despre „unul dintre primele simpozioane teologice ortodoxe (dacă nu cumva chiar primul) dedicate în exclusivitate operei şi personalităţii Sfântului Maxim Mărturisitorul, un Sfânt Părinte ce a marcat profund nu numai ortodoxia veacului său, ci şi multe conştiinţe teologice ale zilelor noastre, dintre care este suficient să-l amintim aici pe părintele Dumitru Stăniloae, cel mai reprezentativ teolog al Ortodoxiei româneşti până acum“ (p. 5).

„Dimensiunea cosmică a recapitulării în Hristos“

În primele pagini, IPS Irineu Popa oferă o privire de ansamblu asupra teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, „ca fluiditate harică ce iradiază din inspiraţia Sfintei Treimi“. Mitropolitul Olteniei arată astfel că, deşi Sfântul Părinte nu a fost înţeles de contemporanii săi, suferind de multe ori pe trupul său nedreptăţile acestora, el s-a arătat permanent ca „apărător al tradiţiei patristice, reactualizând perspectiva hristologică a timpului său. Potrivit acestui fapt, el a apărut drept culmea gândirii patristice a Bisericii vechi, cel care a reuşit să sintetizeze, vizionar, toate curentele duhovniceşti ale epocii patristice într-o perspectivă hristologic grandioasă, extinsă la dimensiuni cosmice“ (p. 9). Această temă este analizată în detaliu de IPS Părinte în prima secţiune a volumului, unde semnează studiul „Dimensiunea cosmică a recapitulării în Hristos“. Întreaga analiză este fundamentată şi argumentată temeinic pe opera Sfântului Părinte, nelipsind nici conexiunile cu gândirea celorlalţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii primare, cum ar fi de pildă Sfântul Dionisie Areopagitul. „Sfântul Maxim leagă raţiunile divine ale lucrurilor de voinţa divină. Dionisie Areopagitul afirmase în „Numele divine“ că raţiunile sunt voiri divine, ca atare, creaţia nu este un rezultat necesar al puterii divine, ci al voinţei lui Dumnezeu sau al gândirii lui volitive. Prin urmare, Logosul unic este o multitudine de logoi şi multitudinea este una în întoarcerea universală către El. Nu este vorba despre vreo pre-existenţă a fiinţelor în Dumnezeu, deoarece toate cele văzute au fost create din nefiinţă, ceea ce înseamnă că pre-existenţa trebuie înţeleasă ca fixare în Dumnezeu a tot ceea ce există sau va exista“ (pp. 31-32).

Sfântul Grigorie Palama în cel de-al II-lea proiect „Studia Theologica“

Cel de-al doilea volum din seria „Studia Theologica“ poartă titlul „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama“ (p. 414). Coordonată de pr. conf. dr. Picu Ocoleanu şi pr. asist. dr. Nicolae Răzvan Stan, lucrarea a fost publicată cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa, la Editura „Mitropolia Olteniei“, în anul 2010, însumând 414 pagini. Studiile publicate, 16 la număr, au fost împărţite pe cinci secţiuni: Theologia, Mystica, Homiletica, Philosofia şi Historia. Acest volum este produsul celei de a II-a ediţii a simpozionului organizat de Facultatea de Teologie şi Arhiepiscopia Craiovei, în perioada 11-14 noiembrie 2009, de data aceasta la Mănăstirea Tismana.

Importanţa şi perspectivele pe care le deschide această lucrare în spaţiul teologiei româneşti sunt subliniate de pr. Picu Ocoleanu: „Prezentul volum nu îşi propune să fie un compendiu de teologie palamită, ci mai curând un punct de focalizare de la care să se meargă mai departe în cercetarea teologică românească a operei sfântului. Aceasta este, în definitiv, logica după care a fost gândit simpozionul teologic al Facultăţii de Teologie din Craiova încă de la prima sa ediţie“ (p. 11). Primul studiu este semnat de IPS prof. dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, făcând trimitere la „Experienţa tainică a luminii dumnezeieşti în mistica Sfântului Grigorie Palama“. Din această perspectivă, Sfântul Grigorie este considerat „un precursor al misticii isihaste şi un apărător al nevoitorilor în faţa raţionaliştilor şi filosofilor apuseni“ (pp. 17-18). Întreaga sa viaţă a aşezat-o sub semnul nevoinţelor duhovniceşti, fiind convins că omul nu se poate mântui „decât prin asceză şi prin experierea lucrărilor divine, ceea ce înseamnă că există o «unitate conglăsuitoare între Ortodoxie. Gândirea şi viaţa lui“ (pp. 18-19). În consecinţă, „lupta Sfântului Grigorie Palama şi biruinţa lui se înscriu în victoria Ortodoxiei împotriva raţionalismului occidental. În acest sens, sinoadele palamite au ca prim ecou biruinţa isihasmului contra ereziei ascunse sub chipul dreptei cinstiri de Dumnezeu, proferată de teologii catolici“ (p. 23).

În aceeaşi secţiune, alături de IPS Irineu Popa, îi putem regăsi şi pe: protos. Ignatie Trif, pe Cristinel Ioja („Vederea lui Dumnezeu ca premisă a îndumnezeirii omului în viziunea Sfântului Grigorie Palama“), pr. Mihai Himcinschi („Teologie şi iconomie la Sfântul Grigorie Palama. Filioque şi comunitatea trinitară în învăţătura palamită“), Corneliu-Dragoş Bălan („Teologia, între acceptarea învăţăturii palamite şi respingerea acesteia“) şi Fadi A. Georgi („Moartea ca expresie a antropologiei teocentrice în gândirea Sfântului Grigorie Palama“).

„Teologia şi filosofia Sfântului Dionisie Areopagitul“

Ultimul volum din această frumoasă colecţie a fost închinat „Teologiei şi filosofiei Sfântului Dionisie Areopagitul“. Cele două părţi (fiecare aşezată într-o carte distinctă: Theologia – Mistica – Philosofia şi Theologia – Mistica – Homiletica – Historia) însumează 398, respectiv 362 de pagini. Într-o notă comparativă, IPS Mitropolit Irineu aduce în actualitate o temă cu subiect incitant: „Dionisie Areopagitul, sfânt apostolic şi teolog contemporan“. În acest sens, Înaltpreasfinţia Sa abordează în special dimensiunea mistică a gândirii sale, arătându-l ca pe un adevărat învăţător al celor care caută şi doresc mântuirea. În concepţia sa, nevoitorul, „înainte de a pătrunde în întunericul divin, trebuie să se purifice de patimi şi să depăşească limitele raţiunilor, cuvintelor, imaginilor celor văzute şi celor nevăzute. În acest popas mistic, descrierea lui Dumnezeu şi a îngerilor este prezentată prin două tipuri de simboluri, numite asemănătoare şi neasemănătoare. Simbolurile neasemănătoare sunt antropomorfice şi paradoxale. Simbolurile asemănătoare Îl descriu pe Dumnezeu aşa cum este, potrivit atributelor divine“ (pp. 10-11).

Legat de următoarea apariţie, menţionăm că în perioada 25-27 iulie a anului trecut, ca o continuare a activităţilor academice ale Arhiepiscopiei Craiovei, a avut loc, cu binecuvântarea IPS Părinte Irineu, simpozionul naţional cu tema „Teologie şi mistică în opera Sfântului Chiril al Alexandriei“. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Tismana, prelegerile susţinute aici urmând a fi cât de curând publicate în cel de al IV-lea volum al colecţiei „Studia Theologica“.

 Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia