Pr. Dr. Mladin Constantin, Personalități teologice bizantine din secolele X-XI

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2020, 978-606-731-082-5

Lucrarea de față, Personalităţi teologice bizantine din secolele X-XI, reprezintă rodul cercetării, pe parcursul studiilor realizate la Școala Doctorală „Sfântul Nicodim” a Universității din Craiova, în domeniul Teologie, specializarea Patrologie și literatură post-patristică, sub  îndrumarea Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Băjău, cel care a realizat și Prefața.

Tema cercetării este una puțin aprofundată în studiile de specialitate în limba română. Acesta însumează, deopotrivă, aproape toate informațiile din literatura de specialitate străină și în limba română, la care am avut acces, la care am adăugat păreri și critici constructive, personale, pentru a creiona un tablou cât mai complet al vieții, activității și operei personalităților, ce reprezintă subiectul tezei.

În acest sens, cercetarea urmăreşte să prezinte informații despre autorii din perioada studiată (sec. X-XI), despre rolul lor în biserica şi în societatea timpului. De asemenea se urmăreşte detalierea aspectelor legate de operele lor, fie ele teologice sau indirect legate de teologie și să arate importanţa învăţăturilor de credinţă desprinse din studiul operelor lor pentru teologia ortodoxă, înţeleasă în ansamblul ei, ca doctrină, dar şi cult. Astfel, lucrarea îşi propune să îi aducă pe teologii de acum un mileniu mai aproape de cititorii din secolul al XXI-lea, în general, şi de teologii contemporani, în mod special. Cunoaşterea operelor şi a autorilor din secolele X-XI merită o atenţie şi o aprofundare mult mai amplă în studiile noastre.

Ca mod de lucru, am apelat în primul rând la studiul operelor autorilor în original şi în traducerea acestora în limba română şi în limbile moderne ce îmi sunt accesibile. Am urmărit o prezentare ușor de lecturat și de înțeles, punând accent pe documentarea informației folosite şi probate din surse.

Organizarea lucrării este gândită didactic, autorii secolelor X-XI fiind împărțiți după preocuparea avută sau după statutul social şi eclezial ocupat. Conținutul lucrării mele nu şi-a propus să epuizeze complet subiectul tratat. Acest lucru este cu totul imposibil din nenumărate motive. Nădăjduiesc, că pe acest subiect, se vor scrie în limba română în viitor, multe alte lucrări valoroase. Lucrarea mea aduce informații vitale pentru o înțelegere viitoare de ansamblu a celor două secole, X-XI, din istoria Bizanţului creştin.

Desigur, nu am putut realiza o analiză și o evaluare obiectivă a tuturor operelor autorilor studiaţi. Cele mai multe dintre acestea nu au fost traduse nici în limbile moderne de circulaţie europeană.

Materialul cercetării este organizat în două părți, complementare și bine conturate, la care se adaugă un bogat aparatul critic și un important număr de repere bibliografice, care însumează 372 de pagini.

Personalitățile bizantine alese de mine sunt împărați, aghiografi și teologi, arhierei, dascăli și istorici ai vremii, după cum urmează: Împăratul Leon al VI-lea Filosoful, Împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul, Sfântul Simeon Metafrastul, Sfântul Simeon Studitul, Sfântul Simeon Noul Teolog, Nichita Stithatul, Patriarhul Nicolae I Misticul, Patriarhul Mihail Cerularie, Arhiepiscopul Aretas al Cezareei Capadociei, Sfântul Petru al Argosului, Mihail Psellos, Eftimie Zigabenul, Ioannis Italos și Leon Diaconul. La aceştia am adăugat și un Lexicon, o enciclopedie ce conține diferite informații istorice ordonate alfabetic, ce poartă numele autorului: Suidas.

Viața și opera acestor autori scoate în evidență preocupările pentru cultură în general și pentru teologie în special, în cele două secole, X-XI, aspecte care aduc un plus de informație în domeniul teologic de specialitate Patrologie și literatură post-patristică și nu numai.