CONSTANTIN BAJĂU, I peri teleiotitos didaskalia toy agioy Grigorioy Nyssis, 2015

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, Ekdotikos Oikos K. & M. Ant. Stamouli, Tessaliniki, 2015, ISBN 978-606-731-015-3, ISBN 978-618-5161-17-0