Pr. Dr. Constantin I. Băjău, Studii de Teologie Patristică. Din învăţătura Sfinţilor Părinţi, vol. I, II, III

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2021, ISBN general: 978-606-731-090-0, ISBN vol. I: 978-606-731-091-7, ISBN vol. II: 978-606-731-092-4, ISBN vol. III: 978-606-731-093-1

Literatura teologică a primelor secole a exercitat o atracţie deosebită pentru majoritatea celor ce şi-au desfătat sufletul şi mintea cu textele Sfinţilor Părinţi şi ale scriitorilor bisericeşti din perioada primară a creştinismului.

Cei mai profunzi cunoscători ai limbii în care Sfinţii Părinţi au propovăduit şi au scris vorbesc despre farmecul limbii lor, un farmec ce ne inundă sufletul, când le citim operele nepreţuite şi cu atâta grijă întocmite.

Multe sunt aşadar motivele care m-au făcut să mă apropii de scrierile Sfinţilor Părinţi şi ale scriitorilor bisericeşti, cu insistență şi cu dragoste. Din strădania mea au rezultat studii cu temetică de interes general, sau de specialitate.

Lucrările publicate în primul volum sunt rodul studiului meu din vremea când am urmat cursurile de doctorat şi de la începutul activităţii didactice, ca asistent universitar (partea I) şi din perioada activităţii mele ca lector universitar (partea a II-a). Volumul al doilea adună lucrări publicate în perioada activităţii de conferenţiar universitar, până la obţinerea atestatului de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat în Teologie. Volumul al treilea cuprinde lucrările publicate după această etapă, inclusiv studii în limbile engleză şi franceză.

Am reluat aceste studii, le-am completat, unde am simţit nevoia şi le-am adunat în paginile unei cărţi, într-o formă ce respectă cerinţele de astăzi. Am adăugat şi lucrări care, chiar dacă nu sunt studii de teologie patristică, dezvoltă totuşi teme de maximă actualitate astăzi. La fel de folositoare am socotit şi traducerea din limba greacă a unor studii de drept canonic, de istorie bisericească a popoarelor ortodoxe din Balcani, sau a unui discurs rostit de un eminent profesor grec, cu o ocazie legată de viaţa Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Apariția acestor studii nu ar fi fost posibilă, la momentul la care ele au văzut lumina tiparului, fără sprijinul constant și încrederea de care m-am bucurat din partea conducerii Arhiepiscopiei Craiovei și a Editurii Mitropolia Olteniei, dar și a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, al cărei cadru didactic plin de râvnă mă străduiesc să fiu de mai bine de două decenii. Îmi exprim mulțumirea față de aceste prestigioase instituții bisericești și universitare și față de conducătorii lor. Aceeași mulțumire o arăt și față de prestigioasele publicații teologice din alte centre universitare românești, care mi-au oferit spațiu între paginile lor pentru studiile mele.

Cuprinsul volumului I:

Partea I: I.Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful; II.Cunoaşterea lui Dumnezeu la Tertulian şi Lactanţiu; III.Chipul gnosticului creştin în opera lui Clement Alexandrinul; IV.Cunoasterea lui Dumnezeu la Origen; V.Conceptul de virtute morală în creştinism, după apologeţi şi scriitorii alexandrini; VI.Constituţia Bisericii în opera Sfântului Ciprian al Cartaginei; VII.Trăirea virtuoasă după Sfântul Vasile cel Mare; VIII.Trăirea virtuoasă după Sfântul Grigorie al Nissei; IX.Problematica teologică a omiliilor praznicale ale Sfântului Grigorie al Nissei; X.Sfinţii Trei Ierarhi; XI.Cine sunt adventiştii de ziua a şaptea şi ce învaţă aceştia; Traduceri: XII.Elementele Sfintei Euharistii. Putem, când nu există pâine şi vin, să săvârşim Sfânta Euharistie cu alte materii?; XIII.Hirotonia femeilor, temă a mai marii lor preţuiri.

Partea a II-a: I.Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfinţii Părinţi şi Scriitorii bisericeşti din primele patru veacuri; II.Mărturii patristice despre Taina Dumnezeieştii Euharistii; III.Problematica dogmatică a epistolelor Sfântului Vasile cel Mare; IV.Tematica morală, liturgică şi practică a operei epistolare a Sfântului Vasile cel Mare; V.Învăţături de credinţă în cuvântările Sfântului Grigorie Teologul la praznicele împărăteşti; VI.Sfântul Grigorie al Nissei şi teologia mistică; VII.Învăţătura Sfântului Chiril al Alexandriei despre Sfântul Duh, în consens general cu Sfânta Tradiţie şi Sfinţii Părinţi; VIII.Sfântul Grigorie Palama, neîntrecut propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu; IX.Sfânta Scriptură, ca mijloc de educaţie religioasă a creştinilor, după Sfântul Ioan Gură de Aur; X.Modalităţi de educaţie a creştinilor, oglindite în preocupările Sfântului Ioan Gură de Aur; XI.Coordonate ale propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur, după explicarea Epistolei I către Corinteni; XII.Desăvârşirea creştină prin lucrarea virtuţilor după omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola a II-a către Corinteni; XIII.Aspecte ale teologiei dogmatice şi morale în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Filipeni; XIV.Aspecte din viaţa creştinilor, oglindite în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Coloseni; XV.Învăţăminte morale în tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistolele I şi II Tesaloniceni; XVI.Aspecte ale actualităţii omiliilor hrisostomice la epistolele pauline; XVII.Naşterea Domnului în  cuvântările Sfântului Ioan Gură de Aur; XVIII.Hristos şi cultura. Câteva remarci introductive; XIX.Istoria dogmelor, tradiţia dogmatică ortodoxă şi denaturările ei în primele trei secole. Prof. Konstantinos V. Skouteris; XX.Anuarul ştiinţific al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tessalonic – Grecia.

Cuprinsul volumului al II-lea:

I.Învăţături de credinţă în predicile Sfântului Atanasie cel Mare; II.Finalitatea educaţiei religioase în gândirea Sfântului Grigorie Teologul; III.Actualitatea omiliilor hrisostomice la epistolele pauline; IV.Cuvântările hrisostomice de laudă în cinstea sfintelor muceniţe, revirimente de spiritualitate ortodoxă; V.Folosul încercărilor abătute asupra creştinilor şi ajutorul lui Dumnezeu la Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur; VI.Respectul demnităţii umane la Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur; VII.Viaţa şi moartea de la Adam la Hristos, în gândirea Sfântului Grigorie al Nyssei; VIII.Biruinţa morţii prin Hristos, perspectivă a vieţii veşnice, în gândirea Sfântului Grigorie al Nyssei; IX.Învăţăturile teologice ale Sfântului Grigorie al Nissei în lucrarea Despre pruncii morţi prematur; X.Sfântul Mare Mucenic Teodor în cuvântările secolului al IV-lea: Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvântare de laudă la Sfântul Mare Mucenic Teodor (Traducere). Şi: Nectarie al Constantinopolului, Cuvântul: Pentru ce motiv prăznuim în prima sâmbătă a Postului Mare pomenirea Sfântului Mare Mucenic Teodor (fragment); XI.Sfântul Proclu al Constantinopolului. Aspecte din opera sa. Cuvântul XIV. La Sfintele Paşti (traducere); XII.Canonul Sfântului Andrei Criteanul – un dialog între creştin şi suflet; XIII.Predicile Sfântului Grigorie Palama la duminicile triodului; XIV.Importanţa lecturii şi tâlcuirii Sfintei Evanghelii în cadrul Sfintei Liturghii, din perspectivă patristică; XV.Sfinţii Părinţi, o permanenţă vie în Didahiile Sfântului Antim Ivireanul; XVI.Valorile căsătoriei creștine și riscul pierderii acestora în societatea secularizată modernă; XVII.Relaţia Dumnezeu – om în teologia părintelui profesor Dumitru Stăniloae; XVIII.Trăirea dogmei creştine în teologia părintelui Stăniloae. Temeiuri scripturistice, patristice şi raţionale.

Cuprinsul volumului al III-lea:

Partea I: I.Despre puterea mărginită a diavolului, în cuvântările Sfântului Ioan Gură de Aur; II.Parusia şi judecata de apoi în cuvântările hrisostomice; III.Teologia icoanei în scrierile Sfântului Teodor Studitul; IV.Nichifor Vlemidis (1197-1272) – un bărbat sfânt şi înţelept; V.Lucrarea Sfântului Duh prin Taina Mirungerii în gândirea patristică răsăriteană a secolelor XIV-XV (Nicolae Cabasila şi Simeon al Tesalonicului); VI.Urmarea exemplului de viață și slujire al Sfinților Părinți și lectura operelor lor – metode permanent valabile și utile pentru creștini în general și pentru preot în special în apărarea și propovăduirea dreptei credințe ortodoxe; VII.Sfinţii Părinţi – dascăli ai unităţii de credinţă şi pilde de iubire lucrătoare; VIII.Grija bisericii pentru educaţia religios-morală a tinerilor, oglindită în scrierile Sfinţilor Părinţi; IX.Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, Cuvânt către greci; X.Cosma Etolianul – Sfântul Balcanilor. Profetul.

Partea a II-a – Patristic Studies: I.The actuality of John Chrysostom’s homilies on the pauline epistles; II.Saint John’s the Chrysostom concept on liberty and equality between people; III.The pneumatology of Saint Cyril of Alexandria in accordance with the 5th century Holy Fathers’ teaching; IV.The Holy Fathers, encyclopedic spirits, and the actuality of their thought; V.The beauty and actuality of the patristic homily; VI.The Holy Fathers’ families, models for the christian family today; VII.Teachings on the christian perfection in the works of the Holy Fathers and of the early writers of the church during the first four centuries; VIII.La relation Dieu – homme dans la theologie du pere – professeur Dumitru Stăniloae.