NICOLAE RĂZVAN STAN, Prin Înnomenirea Fiului lui Dumnezeu spre îndumnezeirea omului, 2018

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-606-731-034-4

„Hristos este Logosul divin întrupat care arată în mod clar şi concret ideile şi voinţa lui Dumnezeu cu privire la creaţie şi umanitate. Prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu asumă în persoana Sa dumnezeiască întreaga fire omenească pentru a redescoperi şi redefini prin Sine pe om şi întregul univers. În acord cu întreaga Sfântă Scriptură, Fiul lui Dumnezeu devine «Fiu al omului» pentru a-l face pe om capabil de a deveni fiu al lui Dumnezeu prin har. Această denumire de «Fiul Omului», folosită de Hristos cu privire la persoana Sa, descoperă deosebita grijă şi preocupare dumnezeiască faţă de umanitate. Fără a formula în mod expres vreo definiţie antropologică, Hristos îl defineşte pe om prin însăşi viaţa Sa divino-umană. Astfel, Hristos îl ajută pe om să se vadă atât în totalitatea frumuseţii sale ontologice, dar şi în dimensiunea apofatică a îndumnezeirii la care este chemat. Persoana umană este pusă prin Hristos în directă comuniune cu Dumnezeu, toată teologia Noului Testament fiind concentrată pe mărturia iubirii arătate de Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, faţă de întreaga omenire şi pe posibilităţiile de răspuns ale umanităţii la această iubire”.